Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interne­towej www.kaszuby.pl.

Data publikacji strony internetowej: listopad 2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: listopad 2019

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Glazik, adres poczty elektronicznej d.glazik@powiatbytowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 822 80 03 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Bytowie ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 , 77 - 100 Bytów Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Komunikacja wejściem głównym odbywa się z poziomu terenu natomiast do wejść bocznych prowadzą schody. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się tablica informacyjna i sekretariat. Cały budynek administracyjny jest dostępny dla osób niepełnosprawnych za pomocą windy i platformy przy schodowej (w kondygnacji I piętra). Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w kondygnacji parteru naprzeciwko Wydziału Architektoniczno - Budowlanego. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl